FBI warning

                            下面播放一条寻人启事:

          杰克小朋友你在哪里,你妈说了,活要见人,死要见尸,你自己回来和

妈妈去找你是两种打法,下面是这位母亲的另一条留言:男童服装,低价转让,急 !!!
                                    --------------如有线索,请联系雨苁-QQ 569743